De eed van Hippocrates

De eed van Hippocrates

2500 jaar geleden stelde de Griekse arts Hippocrates van Kos, die de "vader der geneeskunde" wordt genoemd, een eed op die ook nu nog in een gemoderniseerde versie door artsen moet worden afgelegd. Deze eed is de uitdrukking van een zeer verfijnde, hoogstaande moraal. De artsen moeten zich geheel ten dienste stellen van de patiënt:

Hippocrates "Ik zweer bij Apollo, de genezer, bij Asklepios, bij Hygieia, bij Panaceia, en alle goden en godinnen, hen tot getuigen makend, naar mijn vermogen en oordeel, deze eed, deze verbintenis ten uitvoer te zullen brengen.

Dat ik hem, die mij deze kunst leerde, gelijk zal stellen met mijn ouders, have en goed met hem zal delen, hem op zijn verlangen in zijn noden tegemoet zal komen, zijn kinderen op één lijn zal stellen met mijn broeders, hun, als zij dat onderricht wensen, deze kunst zal leren zonder beloning of schuldbewijs; aan de voorschriften, voordrachten en aan het overige onderricht zal laten deelnemen: mijn zonen en die van mijn leermeester, benevens de leerlingen die zich hebben aangesloten, en gehouden zijn aan de medische wet.

De geneeskundige behandeling zal ik aanwenden ten nutte der zieken naar mijn vermogen en oordeel; van hen houden wat ten verderve of tot letsel kan zijn.

Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek, enig dodelijk geneesmiddel toedienen, noch mij lenen tot enig advies van dien aard: evenmin zal een vrouw een abortief middel van mij bekomen. Want rein en vroom zal ik mijn leven leiden en mijn kunst uitoefenen.

Ik zweer geen steenlijders te zullen snijden, doch bij die operatie voor deskundigen plaats te zullen ruimen. Waar ik een woning binnentreed, zal ik dat doen in het belang der zieken, mij onthouden van elk moedwillig verkeerde handeling, in het bijzonder van lijfsgenot met vrouwen en mannen of slaven.

Al, wat ik tijdens de behandeling zal zien of horen, of ook in de praktijk in het leven der mensen, voor zover dit nimmer mag worden rondverteld, zal ik verzwijgen, ervan uitgaand dat zulke dingen geheimen zijn.

Moge, indien ik deze eed in vervulling breng en niet breek, het mij welgaan in leven en kunst en moge ik bij alle mensen ten alle tijde eervol bekend staan: bij overtreding echter en meineed moge het tegendeel mijn lot zijn. "

Gepubliceerd in: Scriptiepakket
Tags: scriptiepakket eed Hippocrates geneeskunde
 

Vlaams noodnummer : 03 225 08 02

© 2006-2010 Jongereninfolife